<<Prev       Index       Next>>

Scaled image RHYPoppy.JPG: Item # -POPJSP05-Poppy jasper, 7.4 to 7.8 mm faceted rondell, $ 22/strand
Item # RHY02-Rhyolite ovals, 10 x 14 mm, $20/strand
Item # RHY03-Rhyolite ovals, 15x20 mm, $30/strand�

Item # -POPJSP05-Poppy jasper, 7.4 to 7.8 mm faceted rondell, $ 22/strand Item # RHY02-Rhyolite ovals, 10 x 14 mm, $20/strand Item # RHY03-Rhyolite ovals, 15x20 mm, $30/strand   (27/36)   

<<Prev       Index       Next>>